Realitats laïcals de la Diòcesi de Terrassa

Dades
Nom
Definició canònica (moviment, associació, germandat...)
Nom persona contacte
Localitat / Localidad
E-mail
Càrrec
Nom responsable
E-mail responsable
E-mail moviment/associació
Web
Adreça seu social
Localitat
Telèfon fixe
Telèfon mòbil
Realitat apostòlica
Número de membres
Número de grups
Llocs on estan presents a la Diòcesi (parròquia o localitat)
Número de consiliaris
Nom consiliari general
Situació canònica a la Diòcesi de Terrassa
Observacions
Les dades personals són informació de persones físiques identificades o identificables. (Art. 3 LO 15/1999). La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de la Delegació d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa. Així mateix, són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a la Delegació de Pastoral Seglar de Terrassa.