Inscripció Jornades Transmet 18-19 d'octubre, 2014: Transmissió de la Fe per a la Nova Evangelització


Dades / Datos
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos
Codi Postal / Código Postal
Adreça / Dirección
Localitat / Localidad
Província / Provincia
E-mail
Telèfon fixe / Teléfono fijo
Telèfon mòbil / Teléfono móvil
Laic, prevere,religiós(indicar) / Laico, sacerdote, religioso (indicar)
Diòcesis de / Diócesis de
Moviment - Realitat Laïcal / Movimiento - Realidad Laical
Té algun càrrec? Quin? / ¿Tiene algún cargo? ¿Cuál?
Dedicació Pastoral / Dedicación Pastoral
Necessita allotjament?(Sí - No) / ¿Necesita Alojamiento? (Sí - No)
Necessita transport?(Sí - No) / ¿Necesita transporte? (Sí - No)
Ingrès a efectuar / Ingreso a efectuar
Dormir 1 nit i esmorzar: 25€ / Dormir 1 noche y desayuno: 25€
1 Àpat (dinar o sopar) : 12€ / 1 Comida (almuerzo o cena) : 12€
Número d'àpats a 12€ / Número de comidas a 12€
Escola de pregària i moixiganga: gratuït
Entrades al concert gratuït / Entradas al concierto gratuito
TOTAL €/ TOTAL €
Ingrés a efectuar al CC: 2100 3385 38 2200092674 indicant nom i cognoms La inscripció al concert quedarà formalitzada al fer l'ingrés. / Ingreso a efectuar en la CC: 2100 3385 38 2200092674 indicando nombre y apellidos. La inscripción al concierto quedará formalizada en el momento de realizar el ingreso.
Observacions / Observaciones
Vull rebre informació de la Delegació d'Apostolat Seglar / Quiero recibir información de la Delegación de Apostolado Seglar
Les dades personals són informació de persones físiques identificades o identificables. (Art. 3 LO 15/1999). La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de la Delegació d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa. Així mateix, són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a la Delegació de Pastoral Seglar de Terrassa.